نویسنده = عسگر بابازاده اقدم
تعداد مقالات: 1
1. شکستن نرم معمول زبان (تقدیم، تأخیر و التفات) در جزء 27 قرآن کریم

دوره 2، دوم، بهار و تابستان 1397، صفحه 34-48

ابراهیم نامداری؛ عسگر بابازاده اقدم


شماره‌های پیشین نشریه