نویسنده = قائمی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. تصویر پردازی هنری کفر در قرآن کریم

دوره 1، اول، پاییز و زمستان 1396، صفحه 9-25

مرتضی قائمی؛ محمود قتالی