سبک آرایه های بیانی قرآن و تأثیر آن در تربیت و هدایت انسان
سبک آرایه های بیانی قرآن و تأثیر آن در تربیت و هدایت انسان

وفادار کشاورزی؛ سوسن زارع

دوره 2، شماره دوم ، بهمن 1397، ، صفحه 27-45

http://dx.doi.org/1022034/sshq.2019.102410

چکیده
  یکی از سبک های بیان در قرآن، استفاده از آرایه های ادبی تشبیه، استعاره و کنایه برای تربیت و هدایت نوع بشر و به تعقّل و تفکّر واداشتن اوست. تصاویر بیانی که از این طریق پدید آمده به بیان زندگی انسان، رابطۀ ...  بیشتر