نویسنده = محمدیاری، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وجوه معنایی ماده «کتب» در قرآن بر اساس کتب وجوه و نظائر

دوره 2، سوم، پاییز و زمستان 1397، صفحه 66-80

مریم محمدیاری؛ اعظم فرجامی؛ مجتبی بیگلری