نویسنده = فیرورقی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل دلالت های آوایی فواصل آیات بهشت و جهنم

دوره 3، چهارم، بهار و تابستان 1398، صفحه 119-141

فاطمه فیرورقی؛ حسین خانی کلقای