نویسنده = خسروشاهی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. تأویل در قرآن و رابطة آن با استعمال لفظ در بیش از یک معنی

دوره 3، چهارم، بهار و تابستان 1398، صفحه 46-58

مرتضی خسروشاهی