نویسنده = زارعی، نورا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ادبی و سبکی عاطفه خشم در قرآن کریم

دوره 3، چهارم، بهار و تابستان 1398، صفحه 165-177

عزت ملا ابراهیمی؛ نورا زارعی