نویسنده = مظفری، سودابه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ساخت‌های گفتمان‌مدار در سورۀ مریم (بر اساس الگوی ون لیون )

دوره 3، چهارم، بهار و تابستان 1398، صفحه 178-190

سودابه مظفری؛ علی اسودی؛ هدی یزدان