دیدگاه انتقادی علامه طباطبائی در لغت شناسی المفردات راغب مورد مطالعه: سوره های مائده و انعام
دیدگاه انتقادی علامه طباطبائی در لغت شناسی المفردات راغب مورد مطالعه: سوره های مائده و انعام

مجید صادقی مزیدی؛ شهربانو قنبری

دوره 5، شماره دوم ، اسفند 1400

http://dx.doi.org/1022034/sshq.2022.150213

چکیده
  یکی از منابع مهم و مورد نیاز مفسران در تفسیر آیات قرآن، کتاب های لغت است و می توان از میان کتاب های لغت سده چهارم هجری ، به کتاب ارزشمند مفردات راغب اصفهانی اشاره نمودکه همواره مورد توجه مفسرانی همچون ...  بیشتر