نویسنده = محمدی راد، حمید
تعداد مقالات: 1
1. مبانی و روشهای تفسیری ابن قتیبه در کتاب" تاویل مشکل القرآن"

دوره 3، چهارم، بهار و تابستان 1398، صفحه 142-164

حمید محمدی راد؛ حامد گلیپور