نویسنده = مهدی زاده، مهناز
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بررسی قوم سبا از منظر قرآن کریم و تاریخ

دوره 3، پنجم، پاییز و زمستان 1398، صفحه 202-218

مهناز مهدی زاده