نویسنده = رفیعی راد، رضا
تعداد مقالات: 1
1. اسلوب کنایی عنصر بصری رنگ‌ در قرآن کریم و اشعار لسان‌الغیب

دوره 3، چهارم، بهار و تابستان 1398، صفحه 93-119

رضا رفیعی راد