کلیدواژه‌ها = شرب
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی «شرب» در قرآن بر اساس روابط همنشینی

دوره 3، پنجم، پاییز و زمستان 1398، صفحه 158-184

DOR:20.1001.1.26455714.1398.6.3.10.9

مجتبی محمدی مزرعه شاهی؛ مهدیه السادات تهامی سربنانی