کلیدواژه‌ها = معناشناسی
تعداد مقالات: 2
1. معناشناسی «شرب» در قرآن بر اساس روابط همنشینی

دوره 3، پنجم، پاییز و زمستان 1398، صفحه 158-184

DOR:20.1001.1.26455714.1398.6.3.10.9

مجتبی محمدی مزرعه شاهی؛ مهدیه السادات تهامی سربنانی


2. معناشناسی پوشیدنی‌ها قرآن

دوره 3، چهارم، بهار و تابستان 1398، صفحه 73-91

1022034/sshq.2020.236209.1033

زهرا رضائی؛ عزت ملا ابراهیمی