کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
تعداد مقالات: 9
1. «تقدیم و تأخیر» در تفسیر احسن الحدیث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

1022034/sshq.2020.248439.1081

احد داوری چلقائی


2. تحلیل و بررسی قوم سبا از منظر قرآن کریم و تاریخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1399

1022034/sshq.2020.239787.1041

مهناز مهدی زاده


3. معناشناسی پوشیدنی‌ها قرآن

دوره 3، ۲، پاییز و زمستان 1398، صفحه 73-91

1022034/sshq.2020.236209.1033

زهرا رضائی؛ عزت ملا ابراهیمی


4. سبک شناسی رویکرد بلاغی برخی آیات قرآن در ترغیب به ازدواج

دوره 2، سوم، پاییز و زمستان 1397، صفحه 11-26

مهین حاجی زاده؛ فاضل بیدار


5. واکاوی ایقاع نبر و تنغیم در جزء 30 قرآن کریم

دوره 2، دوم، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-64

عبدالاحد غیبی؛ سولماز پرشور


6. تصویر پردازی هنری کفر در قرآن کریم

دوره 1، اول، پاییز و زمستان 1396، صفحه 9-25

مرتضی قائمی؛ محمود قتالی


7. تبیین سبک‌های گوناگون ترجمه‌ی استعاره‌های قرآنی

دوره 1، اول، پاییز و زمستان 1396، صفحه 37-54

مهدی ناصری؛ حسین تک بار فیروزجانی؛ اصغر جلاوند


9. نقد و تحلیل برداشت معنای «مرگ» از واژه «حین» در ترجمه برخی از آیات قرآن بر اساس «نظریه‌ی معنی»

دوره 1، اول، پاییز و زمستان 1396، صفحه 26-36

حسن اسماعیل زاده؛ عبدالاحد غیبی؛ فهیمه رنجبر