تعداد مقالات: 18
1. تصویر پردازی هنری کفر در قرآن کریم

دوره 1، اول، پاییز و زمستان 1396، صفحه 9-25

مرتضی قائمی؛ محمود قتالی


2. مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی استعاره در سبک قرآن مطالعه موردی سوره‌های یوسف، کهف و طه

دوره 2، دوم، بهار و تابستان 1397، صفحه 11-33

امیر مقدم متقی؛ عباس عرب؛ کیمیا سلیمانی


3. سبک شناسی رویکرد بلاغی برخی آیات قرآن در ترغیب به ازدواج

دوره 2، سوم، پاییز و زمستان 1397، صفحه 11-26

مهین حاجی زاده؛ فاضل بیدار


4. نقد و تحلیل برداشت معنای «مرگ» از واژه «حین» در ترجمه برخی از آیات قرآن بر اساس «نظریه‌ی معنی»

دوره 1، اول، پاییز و زمستان 1396، صفحه 26-36

حسن اسماعیل زاده؛ عبدالاحد غیبی؛ فهیمه رنجبر


5. سبک آرایه های بیانی قرآن و تأثیر آن در تربیت و هدایت انسان

دوره 2، سوم، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-45

وفادار کشاورزی؛ سوسن زارع


6. شکستن نرم معمول زبان (تقدیم، تأخیر و التفات) در جزء 27 قرآن کریم

دوره 2، دوم، بهار و تابستان 1397، صفحه 34-48

ابراهیم نامداری؛ عسگر بابازاده اقدم


7. تبیین سبک‌های گوناگون ترجمه‌ی استعاره‌های قرآنی

دوره 1، اول، پاییز و زمستان 1396، صفحه 37-54

مهدی ناصری؛ حسین تک بار فیروزجانی؛ اصغر جلاوند


9. واکاوی ایقاع نبر و تنغیم در جزء 30 قرآن کریم

دوره 2، دوم، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-64

عبدالاحد غیبی؛ سولماز پرشور


12. بررسی وجوه معنایی ماده «کتب» در قرآن بر اساس کتب وجوه و نظائر

دوره 2، سوم، پاییز و زمستان 1397، صفحه 66-80

مریم محمدیاری؛ اعظم فرجامی؛ مجتبی بیگلری


13. تحلیل سبک‌شناختی آیات نفاق (مطالعه‌ی موردی لایه‌ی صرفی)

دوره 1، اول، پاییز و زمستان 1396، صفحه 68-83

کبری راستگو؛ فاطمه خلاصی


16. واکاوی ادبیات دعایی قرآن در مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

دوره 1، اول، پاییز و زمستان 1396، صفحه 84-107

علی اکبر احمدی؛ اصغر حسینی


17. ابعاد و ویژگی های معنا شناختی واژه حجیم در قرآن

دوره 2، سوم، پاییز و زمستان 1397، صفحه 98-114

علی اسودی