دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
2. تحلیل دلالت های آوایی فواصل آیات بهشت و جهنم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399

1022034/sshq.2020.117931


3. تأویل در قرآن و رابطة آن با استعمال لفظ در اکثر از یک معنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399

1022034/sshq.2020.117932


4. تحلیل ادبی و سبکی عاطفه خشم در قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399

1022034/sshq.2020.117933


6. تحلیل ساخت‌های گفتمان‌مدار در سورۀ مریم (بر اساس الگوی ون لیون )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399

1022034/sshq.2020.117935


7. معناشناسی پوشیدنی‌های قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399

1022034/sshq.2020.117936


8. معناشناسی «شرب» در قرآن بر اساس روابط همنشینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399

1022034/sshq.2020.117937


9. مبانی و روشهای تفسیری ابن قتیبه در کتاب" تاویل مشکل القرآن"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399

1022034/sshq.2020.117939


10. اسلوب کنایی عنصر بصری رنگ‌ در قرآن کریم و اشعار لسان‌الغیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399

1022034/sshq.2020.117940