دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. «تقدیم و تأخیر» در تفسیر احسن الحدیث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-929 فروردین 781

احد داوری چلقائی


2. ارزیابی ترجمه صیغه‌های مبالغه از بن‌مایه (عَلِمَ) در ترجمه‌های وفادار قرآن کریم بر اساس نظریه غنا زدایی کیفی آنتوان برمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-925 فروردین 781

سودابه مظفری؛ علی اسودی؛ فرهنگ مفاخری