نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

2 دانش آموخته دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

1022034/sshq.2020.214777.1013

چکیده

عدول از مقتضای ظاهر ویژگی بارز و برجستۀ زبان است که در سطوح مختلف آن اتفاق می‌افتد، همان‌طور که در زبان قرآن یافت می‌شود. اهمیت عدول از مقتضای ظاهر در این است که دریافت‌کنندۀ متن ظاهرا با نوعی از هم‌گسیختگی در کلام روبرو می‌شود، در حالی‌که کاربست آن، درواقع بیانگر رفتار زبان، دگرگونی ابزارهای زبانی و استراتژی‌های در دسترس ماتن است. بدین تصور، جستار حاضر برآن است تا به شیوۀ توصیفی-تحلیلی و با رویکرد سبک‌شناختی مبحث تعبیر از ماضی با لفظ مستقبل را در پاره‌ای از آیات قرآنی بررسی کند و چرایی معنایی این پدیدۀ سبکی را تبیین نماید. داده‌های قرآنی نشان داد که پدیدۀ تعبیر از ماضی با لفظ مستقبل به‌عنوان یکی از اشکال عدول از مقتضای ظاهر، توسط عوامل هم‌متنی و بافتی تحت تاثیر قرار می‌گیرند. درنتیجه تحلیل زبانی آن، درک خواننده را نسبت به ظرافت‌های دستوری و معنایی ارتقا می‌دهد همچنان‌که پیوستگی معنایی آیات را تایید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Stylistic Reading of Syntactic Deviation in Quranic Stories "A Case Study of the Renouncement from the Past to the Future Tense"

نویسندگان [English]

  • Kobra Rastgoo 1
  • Zohreh Jannati Asil 2

1 Assistant Professor of Arabic Language and Literature, University of Holy Quran Sciences and Education,

2 Graduated from the University of Holy Quran Sciences and Education

چکیده [English]

Deviation is a prominent feature of language that occurs at different levels. The importance of Deviation lies in the fact that the recipient of the text is apparently confronted with a kind of fragmentation in the speech, while its application, in fact, expresses the behavior of the language in order to explain the obligatory implications and the points of distinction. In this sense, the present study seeks to examine the issue of interpretation of past tense for future one in a number of Qur'anic stories by relying on the descriptive-analytical method in the light of meta-normality theory and to explain the semantic reason for this stylistic phenomenon. The Quranic data showed that the phenomenon of interpretation of the past with the future word as one of the forms of deviation from the standard language is influenced by both textual and contextual factors. Also, this process has been effective in the stories of the Qur'an in order to explain concepts such as the appropriateness of work and punishment, proving the concept of free will and negation of determinism, influence of infidelity and false notions, the generality of promoting degrees, and so on.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Stylistics
  • Deviation
  • Past verb
  • Present Verb
  • Quranic Stories