ارزیابی ترجمه صیغه‌های مبالغه از بن‌مایه (عَلِمَ) در ترجمه‌های وفادار قرآن کریم بر اساس نظریه غنا زدایی کیفی آنتوان برمن

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی- تهران

2 دانشگاه خوارزمی

3 گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات دانشگاه خوارزمی تهران، تهران

1022034/sshq.2020.250483.1087

چکیده

در این تحقیق ترجمه صیغه‌های مبالغه از بن‌مایه «عَلِمَ» و مشخصاً صیغه‌های علّامه و علیم در ترجمه‌های وفادار قرآن کریم بر اساس نظریه غنا زدایی کیفی آنتوان برمن بررسی‌شده است تا درنهایت مشخص شود که مترجمان وفادار قرآن کریم تا چه اندازه در علیم ساخت‌واژه‌ها به زبان فارسی موفق عمل کرده‌اند. این تحقیق به نتایج قابل‌توجهی متناسب با سؤالات تحقیق دست‌یافته است که نشان می‌دهد ساخت‌واژه علّامه هرگاه صفت خداوند واقع شود دلالت بر کثرت متعلقات دارد نه کثرت رخداد و علیم نیز دلالت بر مبالغه در ثبوت و همیشگی بودن صفت دارد. و با بررسی ترجمه ها مشخص شد به‌طورکلی بیشتر مترجمین وفادار نسبت به ترجمه‌این‌گونه ساخت‌واژه‌ها دقت لازم را نداشته‌اند و صیغه‌های علّامه و علیم را به واژه «دانا» معادل‌یابی کرده‌اند درحالی‌که دانا ترجمه ساخت‌واژه عالم است بنابراین نوعی غنازدایی کیفی از این ساخت واژه ها رخ داده است. به جز آقایان مکارم شیرازی و رضایی که در ترجمه ساخت واژه "علّامه" درست عمل کرده اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation ofthe translation of exaggerated forms from the basis of (science) in the faithful translations of the Holy Quran based on the theory of qualitative enrichment of Antoine Berman

نویسندگان [English]

  • Soodabeh Mozaffari 1
  • Ali asvadi 2
  • farhang mafakheri 3
1 Department of Arabic Language and Literature, Kharazmi University, Tehran
2 Kharazmi university
3 Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Literature, Kharazmi University, Tehran, Tehran
چکیده [English]

Antoine Berman is one of the pioneers of the new approach to translation, who turns his attention from the text to the translator and emphasizes that the translator must be bound by the structure and meanings of the source words and do his best to translate them accurately and faithfully into the target language. In this study, the translation of exaggerated forms from the basis of "science" and specifically the forms of Allameh and Alim in the faithful translations of the Holy Quran based on the theory of qualitative de-enrichment of Antoine Berman has been examined to determine to what extent the faithful translators of the Holy Quran translated into Persian. They have succeeded. This research has reached remarkable results in accordance with the research questions, which show that the construction of the word Allameh, whenever the attribute of God occurs, indicates the multiplicity of belongings, not the multiplicity of events, and knowledge also indicates the exaggeration of the attribute. Therefore, in Arabic, there are subtle linguistic differences between the scholar and the scholar and Allameh, and these subtleties need to be transferred to the target language. And by examining the translations, it was found that in general, most of the faithful translators did not pay enough attention to the translation of such constructions and equated the Allameh and alim forms with the word "Dana" while Dana is the translation of the word "Alam", so there is a qualitative enrichment of this word. Is. Except for Mr. Makarem Shirazi and Mr. Rezaei, who did the right thing in translating the word "Allameh

کلیدواژه‌ها [English]

  • translation
  • Allameh
  • Alim
  • Antoine Berman
  • l'appauvrissement qualitativ