نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

2 دانشگاه میبد، یزد، میبد، بلوار خرمشهر، بلوار حجه الاسلام و المسلمین یحیی زاده

1022034/SSHQ-2202-1144(R1)

چکیده

از جمله مطالعات میان رشته ای قرآن کریم، مطالعاتی است که درآن  با دانش زبان شناسی نوین به بازشناسی لایه زبانی قرآن کریم پرداخته می شود. یکی از مباحث زبان‌شناسی نقش‌گرا، نظریه انسجام متنی است.این نظریه عواملی که اجزاء تشکیل‌دهنده متن را به هم مرتبط می‌سازد و سبب انسجام وهماهنگی آن می‌شود، بررسی می‌کند. مقاله حاضر به کاربست این مطالعات بر سوره حجرات با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی پرداخته است.یافته های پژوهش نشان می دهد که ابزارهای آفریننده انسجام متنی دراین سوره به سه دسته تقسیم می شوند: عامل واژگانی، عامل دستوری و عامل پیوندی. مهمترین عامل انسجام بخش در این سوره،  عامل واژگانی است، در این میان، واژه"الله" با 27 مرتبه و واژه"رسول"با 5 بار تکرارنقش اصلی را در سوره دارد، از نتایج این پژوهش می توان به توسعه روش های زبان شناسی دردانش تناسب آیات قرآن، همچنین پاسخگویی به شبهات مستشرقان در باره ناسازگاری و چندلایگی متن سوره های قرآن و همچنین ارائه یک روش در یافتن محور موضوعی سوره های قرآن کریم اشاره کرد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of the theory of text coherence in Surah Al-Hujurat

نویسندگان [English]

  • Maryam Tavousi 1
  • Ahmad zarezardini 2

1 Graduate of Quran and Hadith, Meybod University,

2 Meybod University, Yazd, Meybod, Khorramshahr Boulevard, Hajj al-Islam and Muslimeen Boulevard Yahya Zadeh

چکیده [English]

Among the interdisciplinary studies of the Holy Quran are the studies in which the linguistic layer of the Holy Quran is recognized with modern linguistic knowledge. One of the topics of role-oriented linguistics is the theory of textual coherence. This theory examines the factors that connect the components of the text and cause its coherence and coherence. The present article has applied these studies to Surah Al-Hujurat using analytical-descriptive method. The research findings show that the tools for creating textual coherence in this Surah are divided into three categories: lexical factor, grammatical factor and linking factor. The most important unifying factor in this surah is the lexical factor, among which, the word "Allah" with 27 times and the word "Messenger" with 5 repetitions has the main role in the surah.
suras. The results of this research include the development of linguistic methods in the knowledge of the appropriateness of Quranic verses, as well as responding to Orientalists' doubts about the inconsistency and multiplicity of the text of Quranic suras and also providing a method for finding the thematic axis of Quranic suras.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surahology
  • Surah Al-Hujurat
  • Role-Oriented Linguistics
  • Coherence
  • Textual Coherence
  • Vocabulary Coherence