نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

1022034/sshq.2022.149723

چکیده

اصطلاح سبک شناسی عبارت است از علمی که به دنبال کشف ارزش‌های زیبایی شناختی آثار ادبی است، که تحلیل لغوی و فنی و بلاغی متن ادبی را در پی دارد. این دانش می کوشد تا متن را از لحاظ ساختارشناسی، ژرفا شناسی و زیبایی شناسی بدون توجه به تاریخ و جامعه و زندگی پدیدآورنده که اموری خارج از متن‌اند، بررسی و تحلیل کند. در این جستار با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی سورۀ ملک در سطوح آوایی، واژگانی، معنایی و بلاغی مورد بررسی و از این رهگذر گوشه‌هایی از رموز هنری و فهم جنبه‌های ادبی و هنری سطوح مختلف زبانی مورد تحلیل قرار گرفته است. از جمله نتایج این پژوهش می‌‌توان به هماهنگی بین واژگان و مفاهیم این سوره اشاره کرد. علاوه بر این اسالیب بلاغی متعددی در این سوره باعث زیبایی آیات شده است. همچنین به نظر می‌رسد قرآن دارای نظامی خاص است و تابع نظام توالی ذکر شده هجاها در شعر یا نثر نیست، بلکه این موسیقی آن است که مخاطب خود را به گونه ای سحر آمیز جذب خود می کند و ایقاعی شیرین و جذاب بر گوش شنونده می‌نشاند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the layer structure of Surah Malik from the perspective of stylistics (phonetic, lexical, semantic, and rhetorical)

نویسندگان [English]

  • mahdi nori keyzghani 1
  • parvin teimoori nasrabadi 2
  • سلمانی حقیقی salmanihaghighi 3

1 Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University

2 Master of Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University

3 PhD student in Arabic language and literature, Hakim Sabzevari University

چکیده [English]

The term stylistics is a science that seeks to discover the aesthetic values ​​of literary works, which leads to lexical, technical and rhetorical analysis of the literary text. This knowledge tries to study and analyze the text in terms of structure, depth and aesthetics, regardless of the history, society and life of the creator, which are matters outside the text. In this article, relying on the descriptive-analytical method of Surah Malik in phonetic, lexical, semantic and rhetorical levels, aspects of artistic codes and understanding of literary and artistic aspects of different linguistic levels have been analyzed. Among the results of this research, we can mention the harmony between the words and concepts of this surah. In addition, several rhetorical styles in this surah have made the verses beautiful. It also seems that the Qur'an has a special system and is not subject to the system of sequences of syllables mentioned in poetry or prose, but this music is that it magically attracts its audience and puts a sweet and attractive rhythm on the listener's ear.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stylistics
  • Holy Quran
  • Surah Malik