نویسنده = سلیمانی، کیمیا
تعداد مقالات: 1
1. مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی استعاره در سبک قرآن مطالعه موردی سوره‌های یوسف، کهف و طه

دوره 2، دوم، بهار و تابستان 1397، صفحه 11-33

امیر مقدم متقی؛ عباس عرب؛ کیمیا سلیمانی