نویسنده = حاجی زاده، مهین
تعداد مقالات: 1
1. سبک شناسی رویکرد بلاغی برخی آیات قرآن در ترغیب به ازدواج

دوره 2، شماره اول، پاییز و زمستان 1397، صفحه 11-26

مهین حاجی زاده؛ فاضل بیدار