دوره و شماره: دوره 2، شماره دوم - شماره پیاپی 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-126 (سال اول شماره دوم پیاپی 2)