دوره و شماره: دوره 2، شماره اول - شماره پیاپی 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-124 (سال دوم شماره اول پیاپی سوم)