دوره و شماره: دوره 3، شماره اول - شماره پیاپی 5، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-272 (دوره سوم، شماره اول پیاپی پنجم، پاییز و زمستان 1398) 
2. قابلیت های دراماتیک قصص قرآنی

صفحه 32-43

احمد جولائی؛ احمد نوردریایی


4. سبک شناسی سوره مرسلات بر مبنای سطح زبانی

صفحه 56-74

فاطمه سرپرست؛ محمد کاظم رحیمی نژاد


10. معناشناسی «شرب» در قرآن بر اساس روابط همنشینی

صفحه 158-184

مجتبی محمدی مزرعه شاهی؛ مهدیه السادات تهامی سربنانی


شماره‌های پیشین نشریه

دوره سوم، شماره اول پیاپی پنجم، پاییز و زمستان 1398
سال دوم شماره دوم پیاپی4