اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عسگر بابازاده اقدم

زبان و ادبیات عرب استاد یار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

askar.babazadehgmail.com

سردبیر

خلیل پروینی

زبان و ادبیات عرب استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

parvinimodares.ac.ir

مدیر داخلی

حسین خانی کلقای

زبان وادبیات عرب استاد یار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

khani.kalgaygmail.com

اعضای هیات تحریریه

خلیل پروینی

زبان و ادبیات عرب استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

parvinimodares.ac.ir

مرتضی قائمی

زبان و ادبیات عربی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا همدان

mortezaghaemi2gmail.com

سیدمهدی مسبوق

زبان و ادبیات عرب استاددانشگاه بوعلی سینا همدان

smm.basuyahoo.com

زهره اخوان مقدم

علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن وحدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

dr.zo.akhavangmail.com

رضا امانی

زبان و ادبیات عرب دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

r.amani2007gmail.com

علی حاجی خانی

علوم قرآن و حدیث دانشیارعلوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس

ali.hajikhanimodares.ac.ir

عبدالاحد غیبی

زبان و ادبیات عرب استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

a.gheibiyahoo.com

امیر مقدم متقی

زبان و ادبیات عرب دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

a.moghaddam1351gmail.com

علیرضا نظری

زبان و ادبیات عرب دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

alirezanazari80gmail.com

ویراستار

نوروز امینی

علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه گیلان

norouz.aminiguilan.ac.ir

کارشناس نشریه

شادی حسنلو

کارشناس فناوری و اطلاعات دانشکده علوم قرآنی خوی

hassanlou.shadigmil.com