اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عسگر بابازاده اقدم

زبان و ادبیات عرب استاد یار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

askar.babazadehatgmail.com

سردبیر

خلیل پروینی

زبان و ادبیات عرب استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

parviniatmodares.ac.ir

مدیر داخلی

حسین خانی کلقای

استاد یار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

khani.kalgayatgmail.com

اعضای هیات تحریریه

مرتضی قائمی

زبان و ادبیات عربی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا همدان

mortezaghaemi2atgmail.com

عبدالاحد غیبی

زبان و ادبیات عرب دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

a.gheibiatyahoo.com

امیر مقدم متقی

زبان و ادبیات عرب دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

a.moghaddam1351atgmail.com

رضا امانی

زبان و ادبیات عرب دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

r.amani2007atgmail.com

علی حاجی خانی

علوم قرآن و حدیث دانشیارعلوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس

ali.hajikhaniatmodares.ac.ir

زهره اخوان مقدم

علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن وحدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

dr.zo.akhavanatgmail.com

علیرضا نظری

زبان و ادبیات عرب استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

alirezanazari80atgmail.com

سیدمهدی مسبوق

زبان و ادبیات عرب استاددانشگاه بوعلی سینا همدان

smm.basuatyahoo.com