اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عسگر بابازاده اقدم

زبان و ادبیات عرب استاد یار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

askar.babazadehatgmail.com

سردبیر

خلیل پروینی

زبان و ادبیات عرب استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

parviniatmodares.ac.ir

مدیر داخلی

حسین خانی کلقای

استاد یار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

khani.kalgayatgmail.com

اعضای هیات تحریریه

مهدی ممتحن

زبان و ادبیات عربی استاد زیان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی

dr.momtahanatgmail.com

مرتضی قائمی

زبان و ادبیات عربی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا همدان

mortezaghaemi2athmail.com

بیژن کرمی میرعزیزی

زبان و ادبیات عرب دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی

dr.b.karamiatgmail.com

عبدالحسین فقهی

زبان و ادبیات عرب دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

afeghiatut.ac.ir

عبدالاحد غیبی

زبان و ادبیات عرب دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

a.gheibiatyahoo.com

امیر مقدم متقی

زبان و ادبیات عرب دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

a.moghaddam1351atgmail.com

رضا امانی

زبان و ادبیات عرب دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

r.amani2007atgmail.com

حسن اسماعیل زاده

زبان و ادبیات عرب استاد یار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

e.esmailzadehatgmail.com

عسگر بابازاده اقدم

زبان و ادبیات عرب استاد یار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

askar.babazadehatgmail.com

حسین خانی کلقای

زبان و ادبیات عرب استاد یار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

khani.kalgayatgmail.com

کبری راستگو

زبان و ادبیات عرب استاد یار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

ala.rastgooathotmail.com