نمایه کلیدواژه ها

ا

 • استعاره‌های قرآنی تبیین سبک‌های گوناگون ترجمه‌ی استعاره‌های قرآنی [دوره 1، اول، 1396، صفحه 37-54]

ب

 • بلاغت ساختار التفات و جنبه‌های هنری- معنایی آن در قرآن (پژوهشی در سطح صیغه‌های ضمایر) [دوره 1، اول، 1396، صفحه 55-68]

ت

 • تصویر تصویر پردازی هنری کفر در قرآن کریم [دوره 1، اول، 1396، صفحه 9-25]

ح

 • حرکت و پویایی تصویر پردازی هنری کفر در قرآن کریم [دوره 1، اول، 1396، صفحه 9-25]
 • حین نقد و تحلیل برداشت معنای «مرگ» از واژه «حین» در ترجمه برخی از آیات قرآن بر اساس «نظریه‌ی معنی» [دوره 1، اول، 1396، صفحه 26-36]

خ

 • خواجه عبدالله انصاری واکاوی ادبیات دعایی قرآن در مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری [دوره 1، اول، 1396، صفحه 84-107]

د

 • دعا واکاوی ادبیات دعایی قرآن در مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری [دوره 1، اول، 1396، صفحه 84-107]

ر

 • رذائل تصویر پردازی هنری کفر در قرآن کریم [دوره 1، اول، 1396، صفحه 9-25]

س

 • سبک ترجمة استعاره تبیین سبک‌های گوناگون ترجمه‌ی استعاره‌های قرآنی [دوره 1، اول، 1396، صفحه 37-54]
 • سبک‌شناسی تحلیل سبک‌شناختی آیات نفاق (مطالعه‌ی موردی لایه‌ی صرفی) [دوره 1، اول، 1396، صفحه 68-83]

ص

 • صنعت التفات ساختار التفات و جنبه‌های هنری- معنایی آن در قرآن (پژوهشی در سطح صیغه‌های ضمایر) [دوره 1، اول، 1396، صفحه 55-68]

ض

 • ضمایر ساختار التفات و جنبه‌های هنری- معنایی آن در قرآن (پژوهشی در سطح صیغه‌های ضمایر) [دوره 1، اول، 1396، صفحه 55-68]

ق

 • قرآن تحلیل سبک‌شناختی آیات نفاق (مطالعه‌ی موردی لایه‌ی صرفی) [دوره 1، اول، 1396، صفحه 68-83]
 • قرآن واکاوی ادبیات دعایی قرآن در مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری [دوره 1، اول، 1396، صفحه 84-107]
 • قرآن کریم تصویر پردازی هنری کفر در قرآن کریم [دوره 1، اول، 1396، صفحه 9-25]
 • قرآن کریم نقد و تحلیل برداشت معنای «مرگ» از واژه «حین» در ترجمه برخی از آیات قرآن بر اساس «نظریه‌ی معنی» [دوره 1، اول، 1396، صفحه 26-36]
 • قرآن کریم تبیین سبک‌های گوناگون ترجمه‌ی استعاره‌های قرآنی [دوره 1، اول، 1396، صفحه 37-54]
 • قرآن کریم ساختار التفات و جنبه‌های هنری- معنایی آن در قرآن (پژوهشی در سطح صیغه‌های ضمایر) [دوره 1، اول، 1396، صفحه 55-68]

ک

 • کفر تصویر پردازی هنری کفر در قرآن کریم [دوره 1، اول، 1396، صفحه 9-25]

ل

 • لایه‌ی صرفی تحلیل سبک‌شناختی آیات نفاق (مطالعه‌ی موردی لایه‌ی صرفی) [دوره 1، اول، 1396، صفحه 68-83]

م

 • معیارهای ترجمه نقد و تحلیل برداشت معنای «مرگ» از واژه «حین» در ترجمه برخی از آیات قرآن بر اساس «نظریه‌ی معنی» [دوره 1، اول، 1396، صفحه 26-36]
 • معنا ساختار التفات و جنبه‌های هنری- معنایی آن در قرآن (پژوهشی در سطح صیغه‌های ضمایر) [دوره 1، اول، 1396، صفحه 55-68]
 • مناجات نامه واکاوی ادبیات دعایی قرآن در مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری [دوره 1، اول، 1396، صفحه 84-107]

ن

 • نفاق تحلیل سبک‌شناختی آیات نفاق (مطالعه‌ی موردی لایه‌ی صرفی) [دوره 1، اول، 1396، صفحه 68-83]
 • نقد ترجمه نقد و تحلیل برداشت معنای «مرگ» از واژه «حین» در ترجمه برخی از آیات قرآن بر اساس «نظریه‌ی معنی» [دوره 1، اول، 1396، صفحه 26-36]
 • نقد ترجمه تبیین سبک‌های گوناگون ترجمه‌ی استعاره‌های قرآنی [دوره 1، اول، 1396، صفحه 37-54]

ه

 • هنر تصویر پردازی هنری کفر در قرآن کریم [دوره 1، اول، 1396، صفحه 9-25]