داوران

  • دکتر عبدالاحد غیبی

  • دکتر رضا امانی

  • دکتر عسگر بابازاده اقدم

  • دکتر حسین خانی

  • دکتر مجید صادقی

  • دکتر کبری راستگو

  • دکتر جمال طالبی قره قشلاق

  • دکتر وحید رضایی حمزه کندی

  • دکتر منوچهر نصیری

  • دکتر بهمن هادیلو