نام داور سمت / سازمان
زهره اخوان مقدم دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تهران
احمد امیدوار استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم خمین
نوروز امینی استادیارعلوم قرآن وحدیث دانشگاه گیلان رشت
عسگر بابازاده اقدم استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم خوی
خلیل پروینی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس تهران
حسین تک تبار فیروزجائی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات دانشگاه قم؛ قم
علی حاجی خانی دانشیارعلوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس تهران
حسین خانی کلقای استاد یار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم خوی
کبری راستگو استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مشهد
کاوس روحی برندق دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمدمهدی روشن چسلی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور استان گلستان
سیده فاطمه سلیمی استادیار زبان وادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم آمل
الهه شاه پسند استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مشهد
مجید صادقی مزیدی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم شیراز
جمال طالبی قره قشلاقی استادیار گروه زبان عربی دانشگاه فرهنگیان سلماس
صمد عبداللهی عابد دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز
عبدالاحد غیبی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز
معصومه قنبرپور استادیار معارف اسلامی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم خوی
جواد کارخانه استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ملایر
وفادار کشاورزی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم شیراز
حسین محمدیان استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ـ دانشگاه نیشابور
مجتبی محمدی مزرعه شاهی استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، میبد
ابراهیم نامداری دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور؛ کرمانشاه
منوچهر نصیرپور استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
روح اله نصیری استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان.
علی رضا نظری دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
بهمن هادیلو استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مراغه