نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
عادل آزاددل زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل
زهره اخوان مقدم علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تهران
اسماعیل اسلامی زبان و ادبیات عربی استادیار گروه زبان و ادبیّات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت، جیرفت، ایران،
حسن اسماعیل زاده زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
سجاد اسماعیلی زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین
مسعود اقبالی علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن وتفسیر، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رضا امانی زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
احمد امیدوار زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم خمین
نوروز امینی علوم قرآن و حدیث استادیارعلوم قرآن وحدیث دانشگاه گیلان رشت
عسگر بابازاده اقدم زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم خوی
نسرین باقرزاده زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه فرهنگیان
خلیل پروینی زبان و ادبیات عربی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس تهران
حسین تک تبار فیروزجائی زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات دانشگاه قم؛ قم
امید جهان بخت لیلی زبان و ادبیات عربی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه گیلان
مصطفی جوانرودی استادیار دانشگاه پیام نور
فاطمه حاجی اکبری زبان و ادبیات عربی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر ، بجنورد . ایران
علی حاجی خانی علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس تهران
علیرضا حسینی زبان و ادبیات عربی استاد یار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر بجنورد
حسین خانی کلقای زبان و ادبیات عربی استاد یار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم خوی
مهیار خانی مقدم علوم قرآن و حدیث استادیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه گیلان رشت ایران
مهدی داوری دولت آبادی زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم
کبری راستگو زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مشهد
جواد رنجبر زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور فارس
کاوس روحی برندق علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمدمهدی روشن چسلی زبان و ادبیات عربی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور استان گلستان
محمد سبحانی یامچی علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و تفسیر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
سیده فاطمه سلیمی زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم آمل
محمد مهدی سمتی زبان و ادبیات عربی استادیار زبان‌ و ادبیات عربی دانشگاه یزد
الهه شاه پسند علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مشهد
آمنه شاهنده علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور
مهدی شفائی زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه فرهنگیان
علی اصغر شهبازی زبان و ادبیات عربی استادیارگروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مجید صادقی مزیدی زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم شیراز
علی صیادانی زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.
جمال طالبی قره قشلاقی زبان و ادبیات عربی استادیار گروه زبان عربی دانشگاه فرهنگیان سلماس
صمد عبداللهی عابد علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز
عبدالاحد غیبی زبان و ادبیات عربی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز
علی فارسی مدان علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث حوزه علمیه قم
معصومه قنبرپور معارف اسلامی استادیار معارف اسلامی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم خوی
جواد کارخانه زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ملایر
وفادار کشاورزی زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم شیراز
جواد گرجامی زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان عربی دانشگاه محقق اردبیلی
شهریار گیتی زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل
مهدی محمدی زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
حسین محمدیان زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور
مجتبی محمدی مزرعه شاهی زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، میبد
امیر مقدم متقی زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد
ابراهیم نامداری زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیت الله بروجردی
منوچهر نصیرپور زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
روح اله نصیری زبان و ادبیات عربی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان.
علی رضا نظری زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
فاروق نعمتی زبان و ادبیات عربی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه پیام نور، تهران
بهمن هادیلو زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مراغه
عباس یوسفی تازه کندی علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- مراغه