بررسی داستان بت شکنی و در آتش افکنده شدن حضرت ابراهیم بر پایه‌ی الگوی روایی گریماس
بررسی داستان بت شکنی و در آتش افکنده شدن حضرت ابراهیم بر پایه‌ی الگوی روایی گریماس

کبری روشنفکر؛ زینب جرونده؛ افشین جرونده

دوره 3، شماره دوم ، بهمن 1398، ، صفحه 11-31

https://doi.org/20.1001.1.26455714.1398.6.3.1.0

چکیده
  از مهم‌ترین ویژگی‌های ادبیات قرآنی ساختار رواییو داستانی است، از جمله داستان‌های بلند قرآن کریم که درسوره های متعددی آمده، داستان حضرت ابراهیم است که دارای عمیق‌ترین معناهاو آموزه‌های اسلامیمی‌باشد ...  بیشتر