مبانی و روشهای تفسیری ابن قتیبه در کتاب
مبانی و روشهای تفسیری ابن قتیبه در کتاب" تاویل مشکل القرآن"

حمید محمدی راد؛ حامد گلیپور

دوره 3، شماره اول ، شهریور 1398، ، صفحه 142-164

https://doi.org/1022034/sshq.2020.240504.1047

چکیده
  شناخت روش علمی دانشمندان در هر علمی سبب می گردد که از یافته های علمی او به صورت روشمند استفاده بهینه شود. در علوم قرآنی دانشمندانی از دیرباز، آراء و نظریات قابل استفاده ای داشته اند که ابن قتیبه مولف "کتاب ...  بیشتر