تحلیل شخصیت‌پردازی «ضدقهرمان» در داستانهای قرآنی (مورد‌پژوهشی داستان حضرت موسی(ع))
تحلیل شخصیت‌پردازی «ضدقهرمان» در داستانهای قرآنی (مورد‌پژوهشی داستان حضرت موسی(ع))

اکرم مرادخانی؛ علی رضا نظری

دوره 3، شماره دوم ، بهمن 1398، ، صفحه 242-258

https://doi.org/20.1001.1.26455714.1398.6.3.14.3

چکیده
  قرآن کریم در تاثیرگذاری بر مخاطبان خود از اصول فنی وهنری مختلفی از جمله داستان بهره جسته است. از عناصر مهم داستانی شخصیتها هستند؛ شخصیتها گاه دارای نقشی مثبت هستند که از آنان بعنوان قهرمان یاد می‌شود ...  بیشتر