پروبلماتیک مطالعات قرآنی سنتی و مدرن : برخی نکات انتقادی
پروبلماتیک مطالعات قرآنی سنتی و مدرن : برخی نکات انتقادی

سید محمود نجاتی حسینی

دوره 3، شماره دوم ، بهمن 1398، ، صفحه 219-241

https://doi.org/20.1001.1.26455714.1398.6.3.13.2

چکیده
  پروبلماتیک مطالعات قرآنی سنتی و مدرن : برخی نکات انتقادی سید محمود نجاتی حسینی (خراسانی ) [استادیار جامعه شناسی دانشگاه ازاد اسلامی / مدیر گروه دین انجمن انسان شناسی ایران]چکیده با وجود حجم معتنابهی از ...  بیشتر