سبک‌شناسی سوره البلد (سطح آوایی، واژگانی، نحوی)
سبک‌شناسی سوره البلد (سطح آوایی، واژگانی، نحوی)

وحید میرزائی؛ علیرضا شیخی؛ حجت رنجی

دوره 4، شماره اول ، تیر 1399، ، صفحه 121-141

https://doi.org/20.1001.1.26455714.1399.3.2.8.0

چکیده
  تمامی متون چه شعر باشد و چه نثر قابلیت نقد و تحلیل را دارد، قرآن نیز به عنوان یک متن آسمانی و فاخر از جنبه‌های مختلف و به ویژه سبک‌شناسی قابل بررسی و تحلیل می‌باشد. از این رو در این مقاله به روش توصیفی ...  بیشتر