واکاوی سبک شناسانه سوره قلم
واکاوی سبک شناسانه سوره قلم

عباس اقبالی؛ سعیده حسن شاهی

دوره 4، شماره اول ، تیر 1399، ، صفحه 23-37

https://doi.org/20.1001.1.26455714.1399.3.2.2.4

چکیده
  سبک شناسی دانش یا روشی است که دستمایه بسیاری از تحلیل گران نصوص ادبی و پژوهشگرانی است که به بررسی جنبه زبانی قرآن پرداخته اند؛ چه در میان متون ادبی، قران کریم دارای سبکی مشخص و شایان توجه متن پژوهان است. ...  بیشتر