سبک شناسی زیبا شناختی ادبی درجزء سی قرآن کریم
سبک شناسی زیبا شناختی ادبی درجزء سی قرآن کریم

حسن علی شربتدار

دوره 4، شماره اول ، تیر 1399، ، صفحه 56-72

https://doi.org/20.1001.1.26455714.1399.3.2.4.6

چکیده
  هدف از بررسی سبک های زیبا شناختی جزء سی توجه به قالب و ساختار آیات این جزء در انتقال پیام و محتوایش به مخاطب است. ساختارهای زیبا شناختی مورد بررسی در این پژوهش شامل سبک های ادبی ، سوره های مکی ، نظم آهنگ، ...  بیشتر