استلزام ارتباطی در گفتگوهای صورت گرفته در سوره آل عمران
استلزام ارتباطی در گفتگوهای صورت گرفته در سوره آل عمران

اکرم سادات محمودی؛ سودابه مظفری

دوره 5، شماره اول ، شهریور 1400، ، صفحه 207-226

https://doi.org/1022034/sshq.2022.325108.1139

چکیده
  کاربردشناسی‌ زبان، یکی‌ از دانش‌­های بین‌ رشته‌­ای است‌ که‌ هدف آن، تأمل‌ و دقت‌ در رابطه‌ با سازوکار ساختار و عناصر سازنده یک‌ متن‌ برای درک بهتر چگونگی‌ روند تکوین‌ معنی‌ و معانی‌ نهفته‌ ...  بیشتر