سبک زبان چند وجهی قرآن در گزاره‌های اخلاقی
سبک زبان چند وجهی قرآن در گزاره‌های اخلاقی

سیدمحمد نقیب؛ اکرم سادات سیدی

دوره 4، شماره اول ، تیر 1399، ، صفحه 142-162

https://doi.org/20.1001.1.26455714.1399.3.2.9.1

چکیده
  قرآن کریم به ارزش‌های والای اخلاقی و نقش سازنده و تاثیر گذار آن‌ها در پرورش و تعالی روح انسان اهمیت داده و تاکید فراوان نموده است. این کتاب الهی که برای هدایت آحاد بشر در طول زمان نازل شده است،برای رساندن ...  بیشتر