تحلیل نظام گفتمانی سورۀ منافقون بر اساس نشانه-معناشناسی
تحلیل نظام گفتمانی سورۀ منافقون بر اساس نشانه-معناشناسی

رقیه پوربایرام آلوارس

دوره 6، شماره اول ، شهریور 1401، ، صفحه 207-230

https://doi.org/1022034/sshq.2022.360927.1205

چکیده
  گذر از ساختار‌گرایی و ورود به مرحلۀ نشانه‌ - معنایی بیانگر این مطلب است که معنا امری متکثر و تعدد‌پذیر، از‌ پیش تعیین نشده و حصار نا‌پذیراست که فرصت خوانش‌های متعدد و پویا را در گفتمان‌ها فراهم می‌سازد. ...  بیشتر