کاربری «واژه‌های کلیدی» در شناسایی گرایش تفسیری مفسر با تأکید بر متن تفسیری آیۀ‌الله علوی سبزواری
کاربری «واژه‌های کلیدی» در شناسایی گرایش تفسیری مفسر با تأکید بر متن تفسیری آیۀ‌الله علوی سبزواری

جواد سلمان زاده

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.22034/sshq.2024.183735

چکیده
  واژه­های کلیدی به عنوان عنصری مهم از متن، کاربری­هایی گوناگون دارند که شناسایی گرایش تفسیری مفسر از جمله­ی آن­ها می­باشد. گرایش­های مختلف تفسیری، هر یک برای خود قرائن و نشانه­هایی دارند ...  بیشتر