فراتحلیل مقالات دوفصلنامه علمی مطالعات سبک شناختی قرآن کریم (دوره 5 الی 7)
فراتحلیل مقالات دوفصلنامه علمی مطالعات سبک شناختی قرآن کریم (دوره 5 الی 7)

فاطمه حاجی اکبری؛ علیرضا حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/sshq.2024.196107

چکیده
  قرآن‌کریم به مثابه یک متن می‌تواند از طریق دانش‌های زبانی مورد مطالعه قرار گیرد. سبک شناسی از زیر شاخه‌های دانش زبان شناسی است که به عنوان ابزاری برای فهم ساختار و سبک قرآن به شمار می رود. دوفصلنامه ...  بیشتر
تحلیل زبانشناختی عنصر حرکت در سوره انفطار بر اساس دیدگاه تالمی
تحلیل زبانشناختی عنصر حرکت در سوره انفطار بر اساس دیدگاه تالمی

منصور حمیرانی؛ داوود طاووسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/sshq.2024.444583.1436

چکیده
  عنصرحرکت از مفاهیم مهم در پژوهش‌های معناشناختی است و در چارچوب گزاره فعل و اسم در زبان‌ها مفهوم‌سازی شده است. در واقع، بافتار قرآن به گونه‌ای است که ما را به بهره‌گیری از این علوم در تحلیل معانی آن ...  بیشتر