نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان وادبیات عربی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران،

2 زبان و ادبیات عرب، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

1022034/sshq.2023.171472

چکیده

در قرآن کریم، جملات به واسطه‌ی لوازمی به یکدیگر پیوند خورده که باعث انسجام و پیوستگی آیات و سور می‌گردند. از عوامل نقش آفرین در زیبایی‌های آن و کشف ظرافت‌ها و لایه‌های پنهان آن، مسئله انسجام و پیوستگی است. این موضوع را می‌توان در حوزه زبان­شناسی جدید تحت عنوان انسجام متنی که توسط هالیدی و رقیه حسن در سال 1976 مطرح گردید، مورد بررسی و مطالعه قرار داد. آن‌ها ارتباط معنایی، لفظی، نحوی و منطقی اجزای متن را «انسجام» و هماهنگی کلی آن‌ها را در محور عمودی «پیوستگی» نامیدند. از مهمترین ابزارهای انسجام، انسجام پیوندی است تا آنجا که تصور متنی بدون حضور ادوات ربطی غیرممکن به نظر می‌رسد. ادات ربط در نظریه هلیدی و حسن به عنوان یک عنصر جداگانه در کنار عناصر دستوری و واژگانی، با عنوان عناصر پیوندی ذکر شده است. هر متنی که فاقد این عنصر باشد متنیت خود را از دست می‌دهد. آیه 151 سوره مبارکه انعام از موارد اختلافی مفسرین از جمله ابن­کثیر است که عامل اختلاف، حرف «ثمّ» به عنوان عنصر ربط و پیوند ساز است. در این پژوهش بر آنیم تا با روش توصیفی_تحلیلی به بررسی و تحلیل موارد اختلافی مفسرین و ابن کثیر در این آیه بر اساس نظریه‌ی انسجام پیوندی هلیدی و حسن پرداخته و مشخص نماییم که چگونه می‌توان به دسته­بندی و تحلیل موارد اختلافی بر اساس این نظریه پرداخت. یافته‌ها نشان می‌دهد که تحلیل موارد اختلافی مفسرین در این آیه بر اساس نظریه انسجام حاکی از آن است که اعتقاد و عدم اعتقاد به نقش پیوند دهندگی معنایی جملات ما بعد عنصر ربط ثمّ با ماقبل آن عامل اختلاف را نمایان می‌نماید به گونه‌ای که می‌توان آراء آنان را منطبق یا غیر منطبق بر نظریه انسجام دسته بندی کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The application of connective coherence in the analysis of conflicting cases of commentators of the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • mojtaba Torkashvand 1
  • jahanger amiri 2
  • mohamad nabi ahmadi 2
  • shahryar hemmati 2

1 PhD student of Arabic language and literature, Razi University Kermanshah, Iran.

2 Arabic Language and Literature, Faculty of Literature and Human Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

In the Holy Quran, the sentences are connected to each other by means of accessories that make the verses coherent. One of the factors that play a role in its beauty and discovering its subtleties and hidden layers is coherence and continuity. This issue is investigated and studied in the field of new linguistics under the title of textual coherence. In 1976, Halliday and Ruqieh Hassan called the semantic, verbal, syntactic and logical connection of text components "cohesion" and their overall coordination in the vertical axis "cohesion". One of the most important tools of cohesion is link cohesion. In this theory, conjunctions are mentioned as a separate element, next to grammatical and lexical elements, under the title of linking elements. In this research, we intend to investigate and analyze the disagreements of the commentators and Ibn Katheer in this verse based on the theory of link cohesion, using a descriptive-analytical method, and specify how to categorize and analyze the disagreements based on this theory. The findings show that the analysis of the conflicting cases in this verse based on the theory of coherence indicates that the belief and lack of belief in the role of semantic linking of the sentences after and then with the preceding one shows the factor of difference in such a way that their opinions can be matched or not. According to the theory of coherence, he categorized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qur'an
  • Tafsir
  • connected coherence
  • Ibn Kathir