نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات عرب مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره)، قم

2 دانش آموخته سطح چهار(دکتری) حوزه علمیه خراسان و عضو گروه علمی زبان و ادبیات عرب جامعه المصطفی العالمیه-مشهد،ایران.

3 استادیار گروه مبانی نظری اسلامی، دانشگاه تهران، ایران.

1022034/sshq.2023.171476

چکیده

زبان مجموعه­ی از آواهای منظم و به هم پیوسته است که موجب تمایز واژه و معانی آن با واژه­های دیگر می­شود؛ در واقع آوا بنیادی­ترین ساختار زبان است؛ چرا که کاربرد متناسب واکه‌ها و همخوان‌ها، پیوند ژرفی با اندیشه‌ی خالق متن دارد که می‌تواند در بافت موقعیتی الهام‌بخش معانی خاص باشند؛ بنابراین تکرار هدفمند صامت­ها و مصوت‌ها موجب القاگری شگرف واج­ها در بیان معانی متن می­گردد. «موریس گرامون» زبان‌شناس معروف فرانسوی در قرن بیستم، ارزش و مفهوم القاگری واج‌های در زبان را مطرح می‌کند و معتقد است، ادیب می‌تواند در یک شبکه نظام‌مند واژگانی که از واج‌های مشابه سامان ‌یافته‌اند، تصاویر و معانی مورد نظر را با ملودی خاص و منظم، به ذهن مخاطب القا نماید؛ بدین منظور پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوا و بر اساس نظریه گرامون به بررسی القاگری آواها درآیات حج می­پردازد؛ نتایج حاکی از آن است اعجاز آوایی قرآن کریم در نهایت زیبایی، مفاهیم و معانی را به مخاطب القا می­نماید. به‌طوری‌که بسامد واکه‌های درخشان «آ» و «اَ» /a/¸/ã/ و همخوان‌های سایشی لثوی «س،ز» /s¸z/ و نیم‌همخوان «ی» /j/ نقش بسیار مهمی در تداعی مفاهیم حج را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cognitive analysis of sound induction in Hajj verses (based on Morris Grammon's point of view

نویسندگان [English]

  • norudin Parvin 1
  • javad moein 2
  • Seyyed Mojtabi Mirdamadi 3

1 Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Shahid Mahalati Higher Education Complex, Qom, Iran

2 A graduate of the fourth level (doctorate) of Khorasan Seminary and a member of the scientific group of Arabic language and literature of Al-Mustafa Al-Alamiya Community - Mashhad, Iran

3 Assistant Professor, Department of Islamic Theory, University of Tehran, Iran.

چکیده [English]

Language is a collection of regular and interconnected sounds that distinguish words and their meanings from other words; in fact, sound is the most fundamental structure of language; because the appropriate use of vowels and consonants has a deep connection with the thought of the creator of the text, which can inspire specific meanings in the context of the situation; therefore, the purposeful repetition of consonants and vowels causes a great induction of phonemes in expressing the meanings of the text. "Maurice Grammon", a famous French linguist in the 20th century, puts forward the value and concept of inducing phonemes in language and believes that a writer can create the desired images and meanings with a specific and regular melody in a systematic network of words made up of similar phonemes. , to induce in the mind of the audience; for this purpose, the present research investigates the induction of sounds in Hajj verses with the method of content analysis and based on Grammon's theory; the results indicate that the phonetic miracle of the Holy Quran ultimately inspires beauty, concepts and meanings to the audience. So that the frequency of the light(simple) vowels "A" and "A"/a/¸/ã/ and the consonants of the latin words "S,Z"/s¸z/ and the alveolar- fricative consonant "Y"/j/ play a very important role in associating the concepts of Hajj.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • Hajj verses
  • stylistics
  • phonetic layer
  • Morris Grammon