نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه شاهد تهران ایران

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده فارابی، دانشگاه تهران، ایران

3 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد ایران

1022034/sshq.2023.171508

چکیده

«سیاق» از مهم‌ترین عناصر دخیل در فهم مدلول آیات قرآنی­ است و توجه به آن در فهم دقیق‌تر آیات اثری انکارناپذیر دارد. «سیاق» در یک دسته‌بندی به درون‌متنی (مقالی) و برون‌متنی (حالی) تقسیم می‌شود. محمّدحسین فضل­الله از هر دو نوع سیاق یادشده در تفسیر مِن وَحی القرآن به گستردگی بهره برده است. برخی از کارکردهای متنوّع سیاق در تفسیر وی عبارتند از: ارائه معنای متفاوت از کلمه، ترجیح یک قرائت از واژه بر دیگر قرائت­ها، تعیینِ مرجع ضمایر، رفع تناقض ظاهری میان آیات، تمییزِ تفسیر از «جَری»، ردّ معنای ظاهری و توجّه دادن به معنای عمیق و باطنی، تضعیف برخی از روایات سبب نزول و.... پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی و از نظر ماهیّت و روش، توصیفی_تحلیلی است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، بیش از ده گونه تعامل متفاوت مفسّر در به کارگیری سیاقِ مقالی و حالی در تفسیرش به چشم می‌خورد. گفتنی است به‌رغم اهمّیت «سیاق» در دلالت‌یابی از آیات قرآن، گاه فضل­الله آن ‌را از دایره فهم مراد آیه خارج ساخته و با تمسّک به دیگر قرائنِ برون‌متنی به تفسیر آیه روی آورده ­است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Typology of the role of context in the interpretation of the revelation of the Qur'an (from playing a role in determining the meaning to exiting the signification)

نویسندگان [English]

  • hasan asgharpour 1
  • Roohallah Shahidi 2
  • hakim vaziri 3

1 Assistant Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, College of Humanities, University of Shahed, Iran, Tehran.

2 Assistant Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, College of Farabi, University of Tehran, Iran, Qom.

3 Graduated from the Master of Theology and Islamic Studies, University of Ferdowsi Mashhad, Iran

چکیده [English]

Context" is one of the most important elements involved in understanding the meaning of Quranic verses, and paying attention to it has an undeniable effect on understanding the verses more precisely. "Context" is divided into intratextual (essay) and extratextual (current) categories. Muhammad Hossein Fazlullah has made extensive use of both types of contexts mentioned in his interpretation of the revelation of the Qur'an. Some of the various functions of the context in his interpretation are: presenting a different meaning of the word, preferring one reading of the word over other readings, determining the reference of pronouns, resolving the apparent contradiction between the verses, distinguishing the interpretation from "Jari", rejecting the apparent meaning and paying attention to The deep and esoteric meaning, the weakening of some narrations, the reason for the descent and....
Based on the findings of this research, more than ten different types of interaction of the commentator can be seen in using the context of the article and the situation in his commentary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Textual context
  • current context
  • Mohammad Hossein Fadl Allah
  • Min wahi al-Qur'an