نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

1022034/sshq.2023.378985.1253

چکیده

وحدت موضوعی در سوره‌های قرآن به معنای آن است که برای هر یک از سوره‌های قرآن یک غرض عام و کلی در نظر گرفته و تمام آیات را به نوعی با آن پیوند دهیم. این اصطلاح در دوره معاصر مطرح و پیش‌تر تحت عنوان «نظم در آیات»، «تناسب در آیات» و «مقصود سوره» مطرح بوده است. از جمله مفسران معاصر که به وحدت موضوعی و ارتباط مفهومی بین آیات سور، معتقد بوده، علامه طباطبائی است که در تفسیر گرانسنگ خود به آن توجه کرده است. هر چند علامه موفق نشده به وحدت موضوعی بین آیات تمام سوره‌ها بپردازد اما در برخی سوره‌ها از جمله سوره کهف این کار را به خوبی انجام داده است. حال پژوهش حاضر درصدد است وحدت موضوعی در سوره کهف را از منظر علامه طباطبایی مورد پژوهش و بررسی قرار دهد که در پایان حاصل شد علامه برای تحقق بخشیدن به وحدت موضوعی در سوره کهف، آیات این سوره را به صورت شکلی در مجموعه‌های مختلف دسته‌بندی کرده و سپس همه آن‌ها را به غرض اصلی سوره که همان بی‌توجهی به زیور و زینت‌ها دنیا بوده برگردانده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the theme unity in Surah Kahf from the perspective of Allameh Tabatabai

نویسنده [English]

  • sayed ali miraftab

Assistant Professor of the Holy Quran University of Sciences and Education

چکیده [English]

For a long time, commentators have paid attention to the proportion between the verses of the Qur'an and the proportion between the verses in order to show the miracle or the literary eloquence of the Qur'an. With the passage of time, attention to the connection between Surahs has gradually lost its color, but the issue of unity between verses has continued to be considered by commentators, until in the recent century, with the growth of the literary school, attention to the unity between Surah verses has gained significant attention among commentators. has paid attention. Among the contemporary commentators who believed in the thematic unity and conceptual connection between the verses of Sur, Allameh Tabataba'i paid attention to it in his commentary on the Gemstone. Although Allameh did not manage to bring unity between the verses of all the surahs, but he did it well in some surahs, including Surah Kahf. The current research tries to discuss the unity of the subject in Surah Al-Kahf from the perspective of Allameh Tabatabai. In the end, in order to realize the unity of the theme in Surah Kahf, Allameh grouped the verses of this Surah in a form in different collections, and then all of them were related to the main purpose of the Surah, which is the disregard for ornaments. And the ornaments of the world have been returned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allameh Tabataba'i
  • Vahdat Masami
  • Kahf