نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان وادبیات عربی دانشگاه پیام نور

چکیده

نظریه تصویرگونگی آوایی که از زیرشاخه‌های دانش نشانه‌شناسی است، پیوند انگیخته دال را با مدلول نشان می‌دهد. این نظریه، بافت و ساختار زبان را متاثر از شناخت حسی انسان از جهان پیرامون می‌داند. در واقع انگیختگی آوایی از برجسته‌ترین ارکان زیبایی‌شناختی و آفرینش هنری در قرآن است که به منظور انتقال معنا و عینیت بخشیدن به مفاهیم انتزاعی مورد استفاده قرار می-گیرد. در این راستا هدف از انجام پژوهش حاضر آن است که در سوره طه با تکیه بر روش توصیفی‌تحلیلی و با استفاده از الگوی پیشنهادی هینتون و همکاران او، ضمن بررسی چگونگی ارتباط دال با مدلول، ذاتی یا قراردادی بودن این ارتباط مورد مطالعه قرار گیرد همچنین درجات انگیختگی نشانه‌ها بر روی یک پیوستار از شفاف‌ترین درجه تا تیره‌ترین آن، معین گردد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که انواع نمادهای تصویرگونه در سوره طه عبارتست از: عینی، تقلیدی، ترکیبی و قراردادی. در این سوره، نشانه‌های عینی شامل عبارت‌های ندا، تحضیض و تعجب دارای بیشترین میزان انگیختگی هستند، پس از آن به ترتیب نشانه‌های تقلیدی شامل واژگان صوت‌آوا، نمادهای ترکیبی که به واسطه تکرار همخوان یا واکه خاص پدید می‌آیند و نشانه‌های قراردادی که با توالی دو واج معین ایجاد می‌شوند، در سطوح دوم، سوم و چهارم پیوستار جای می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Phonetic Iconisity in Surah Taha Emphasizing Hintin’s Theory

چکیده [English]

The theory of phonetic imagery, which is one of the sub-branches of semiotics, shows the motivated connection between linguistic forms and signifiers. This semiotic principle as an extra-linguistic factor considers the texture and structure of language to be affected by human sensory knowledge of the surrounding world, in fact, it can be considered one of the most prominent elements of aesthetic and artistic creation in the Qur'an. considered that it has been used to convey meaning and give objectivity to abstract concepts. In this regard, the aim of the current research is to study Surah Taha by relying on the descriptive-analytical method and by relying on the model proposed by Hinton and his colleagues, while examining how the signifier relates to the signified, whether this relation is intrinsic or contractual. The degree of arousal of signs should be determined on a continuum from the clearest degree to the darkest one. The findings of the research show that the types of pictorial symbols in Surah Taha are: objective, imitative, combined and conventional. In this sura, concrete signs including exclamation, exclamation and exclamation have the highest level of arousal, followed by imitative signs including sound-sound words, combined symbols that are consonant or Special vowels appear and conventional signs that are created by the proximity of two special consonants are placed in the second, third and fourth levels of the continuum of phonetic symbolization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phonetic arousal
  • transparency
  • darkness
  • Surah Taha
  • Hinton