شیوه‌نامۀ نگارش و چگونگی پذیرش مقاله

1- زبان مجله:

زبان مجله فارسی است.

چکیدة مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی است.

2- شرایط علمی:

- این مجله به انتشار یافته­ها و تازه­های حاصل از پژوهش­های علمی در موضوعات و محورهای مجله اختصاص دارد.

- مقاله دارای اصالت و نوآوری باشد.

- در نگارش مقاله روش تحقیق علمی رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.

- هر مقاله شامل چکیده، کلید واژه ها، مقدمه، متن اصلی و نتیجه‌گیری باشد.

3-نحوة بررسی مقاله­:

- مقاله ­های رسیده، نخست توسط هیئت تحریریه مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در صورتی که با خط مشی مجله مناسب تشخیص داده شوند، به منظور ارزیابی برای داوران متخصص و صاحب‌نظر فرستاده خواهند شد.

- برای حفظ بی‌طرفی، نام نویسندگان از مقاله حذف می­گردد. پس از وصول دیدگاه­های داوران، نتایج واصله در هیئت تحریریه مطرح می­گردد و در صورت کسب امتیازات کافی، مقاله برای چاپ پذیرفته می­شود.

- هیئت تحریریه در پذیرش، رد و ویرایش مقاله­ها آزاد است.

4-شیوه ­نامة نگارش مقاله:

▪ شیوة تنظیم مقاله­:

- عنوان مقاله کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد.

- چکیده‌ حدّاکثر دارای 150 واژه (10 خط) و دربر دارندۀ عنوان و موضوع مقاله، روش تحقیق و مهم‌ترین نتایج باشد.

- کلیدواژه‌ها: حداکثر تا 7 واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا می‌کنند و کار جستجوی الکترونیکی را آسان می‌سازند، انتخاب شود.

- مقدمه شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، سؤالات، فرضیات، پیشینه، روش و نتایج تحقیق می­باشد و خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده سازد.

- در متن اصلی نویسنده به طرح موضوع و تحلیل آن می­پردازد.

- مقاله باید شامل نتیجه­ گیری باشد.

- پی­نوشت و توضیحات اضافی در انتهای مقاله می­آید.

- کتاب‌نامه

■ نحوة تنظیم ارجاعات

ـ ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز به صورت (نام خانوادگی مؤلف، سال انتشار: شمارة صفحه یا شمارة جلد/صفحه) نوشته شود.

ـ اگر ارجاع بعدی بلافاصله به همان مأخذ باشد از (همان: شمارة جلد/صفحه) و اگر به مأخذ دیگری از همان نویسنده باشد (همو، سال انتشار: صفحه) استفاده شود.

■ منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و بر اساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام مشهور نویسنده (نویسندگان) به شرح زیر آورده شود:

 - کتب: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار): «نام کتاب»، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، شماره چاپ.

 - مجلات: نام‌ خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار): «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره نشریه، شماره صفحات مقاله.

 - مجموعه مقالات یا دایره المعارف‌ها: نام ‌خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار): «عنوان مقاله»، نام کتاب، نام ویراستار، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، شماره جلد، شماره صفحات مقاله.

 - سایت­های اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام (آخرین تاریخ و زمان تجدید­نظر در پایگاه اینترنتی): «عنوان و موضوع»، نام و آدرس سایت اینترنتی.

- در مواردی که مطلبی عیناً از منبعی نقل می‌شود، ابتدا و انتهای مطلب، گیومه(« ») قرار داده شود. نقل به مضمون نیازی به درج گیومه ندارد.

-ترجمه فهرست منابع به زبان انگلیسی:   1.مشخصات کتابشناختی در فهرست منابع بر اساس شیوه APA تنظیم شود‌ .
۲. از آنجا که مقاله علمی حاوی دستاوردهای جدید پژوهشگر بوده، شایسته است تعداد منایع و رفرنس ها، معقول و علمی باشد؛ پیشنهاد می شود تعداد کلمات فهرست منابع حداکثر ۱۰ درصد تعداد کلمات اصل مقاله باشد. 
۳. از تبدیل سال قمری  به میلادی پرهیز شود و تنها پس از ذکر سال در مقابل آن از نشانه اختصاری AH (قمری) . مثال: 
۱٤٣٨ ه.ق.  =    1438 AH
۴. جهت تسهیل در فرایند ویراستاری، فهرست منابع انگلیسی به همان ترتیب منابع فارسی تنظیم گردد.

- مقاله باید حداقل 6500 کلمه و حداکثر 7500 کلمه تنظیم شود.

- رعایت دستور خط فارسی مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی الزامی است.

- شکل لاتینی نام­های خاص و واژه‌های تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شماره در یادداشتها درج شود.

- آدرس آیات قرآن بلافاصله پس از آیه و پیش از ترجمه آن، درون متن ذکر شود.

- عناوین (تیترها) با روش شماره‌گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم شود.

- مقاله در کاغذ A4 با رعایت فضای مناسب در حاشیه‌ها و میان سطرها، در محیط ورد 2007، متن مقاله با قلم13 BLotus ،عربی13 BLotus، لاتینTimesNewRoman10 و یادداشت‌ها و کتابنامه BLotus12 حروفچینی شود.

- ترجمۀ انگلیسی عنوان مقاله، چکیده و کلیدواژه‌ها  و منابع و مراجع همراه مقاله ارسال گردد.

 - ذکر مشخصات کامل و رتبه علمی نویسنده/ نویسندگان به همراه نشانی کامل، شماره تلفن تماس و آدرس پست الکترونیک در فایل مشخصات نویسندگان ضروری است.

- در صورتی که مقاله دارای حامی مالی و معنوی است درج حامی و قدردانی در مقاله الزامی است.

5-شرایط پذیرش اولیه:

- مقاله باید دارای شرایط بند دوم (شرایط علمی) باشد و بر اساس بند چهارم (شرایط نگارش مقاله) تنظیم گردد و از طریق سامانه http://style.quran.ac.irارسال گردد.

- مقالات مستخرج از پایان‌نامه باید تأیید استاد راهنما را به همراه داشته باشد و نام استاد نیز در مقاله ذکر شود.

- نویسنده باید تعهد نماید که مقالة خود را هم‌زمان برای مجلة دیگری ارسال نکرده باشد و تا زمانی که تکلیف آن در دو فصلنامه «مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی» مشخص نشده است، آن را برای دیگر مجلات ارسال نکند.

- مسئولیت صحّت یا سقم مطالب مقاله از جهت علمی و حقوقی به عهدۀ نویسنده است.