مدیر مسئول


عسگر بابازاده اقدم دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

زبان و ادبیات عرب

سردبیر


خلیل پروینی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

زبان و ادبیات عرب

مدیر داخلی


حسین خانی کلقای استاد یار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

زبان وادبیات عرب

 • khani.kalgaygmail.com
 • h-index: -

اعضای هیات تحریریه


خلیل پروینی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

زبان و ادبیات عرب

اعضای هیات تحریریه


عبدالاحد غیبی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

زبان و ادبیات عرب

اعضای هیات تحریریه


مرتضی قائمی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا همدان

زبان و ادبیات عربی

 • mortezaghaemi2gmail.com

اعضای هیات تحریریه


علی نظری استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

زبان و ادبیات عربی

 • alinazary2002gmail.com
 • h-index: 1

اعضای هیات تحریریه


زهره اخوان مقدم دانشیار علوم قرآن وحدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


رضا امانی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

زبان و ادبیات عرب

 • r.amani2007gmail.com

اعضای هیات تحریریه


حسین تک تبار فیروزجائی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات دانشگاه قم

زبان و ادبیات عربی

 • h.taktabaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


علی حاجی خانی دانشیارعلوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس

علوم قرآن و حدیث

 • ali.hajikhanimodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محسن دیمه کار گراب دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

علوم قرآن و حدیث

 • mdeymekargmail.com

اعضای هیات تحریریه


امیر مقدم متقی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

زبان و ادبیات عرب

اعضای هیات تحریریه


علیرضا نظری دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

زبان و ادبیات عرب

کارشناس نشریه


شادی حسنلو کارشناس فناوری و اطلاعات دانشکده علوم قرآنی خوی

 • hassanlou.shadigmil.com

ویراستار


فاطمه فیرورقی دانش آموخته کارشناسی ارشد،علوم قرآنی ، دانشکده علوم قرآنی خوی

علوم قرآن و حدیث

 • f_firooraghiyahoo.com

ویراستار انگلیسی


بهلول سلمانی استادیار مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

مترجمی زبان انگلیسی

 • salmani.bgmail.com