مدیر مسئول


عسگر بابازاده اقدم دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

زبان و ادبیات عرب

سردبیر


خلیل پروینی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

زبان و ادبیات عرب

دبیر تخصصی


حسین تک تبار فیروزجائی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات دانشگاه قم

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


خلیل پروینی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

زبان و ادبیات عرب

اعضای هیات تحریریه


عبدالاحد غیبی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

زبان و ادبیات عرب

اعضای هیات تحریریه


مرتضی قائمی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا همدان

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


علی نظری استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


زهره اخوان مقدم دانشیار علوم قرآن وحدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


رضا امانی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

زبان و ادبیات عرب

اعضای هیات تحریریه


حسین تک تبار فیروزجائی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات دانشگاه قم

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


علی حاجی خانی دانشیارعلوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


محسن دیمه کار گراب دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


امیر مقدم متقی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

زبان و ادبیات عرب

اعضای هیات تحریریه


علیرضا نظری دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

زبان و ادبیات عرب

کارشناس نشریه


شادی حسنلو کارشناس فناوری و اطلاعات دانشکده علوم قرآنی خوی

  • hassanlou.shadigmil.com

ویراستار انگلیسی


حسین هاشم نژاد استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی خوی

آمورش زبان انگلیسی

ویراستار انگلیسی


بهلول سلمانی استادیار مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

مترجمی زبان انگلیسی

  • salmani.bgmail.com

ویراستار


رستم امانی آستمال عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تبریز.

ویراستار


الهه وحیدی دانشگاه آزاد اسلامی

زبان و ادبیات فارسی

  • st.e_vahidiriau.ac.ir