مدیر مسئول


عسگر بابازاده اقدم دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

زبان و ادبیات عرب

سردبیر


خلیل پروینی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

زبان و ادبیات عرب

اعضای هیات تحریریه


خلیل پروینی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

زبان و ادبیات عرب

اعضای هیات تحریریه


عبدالاحد غیبی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

زبان و ادبیات عرب

اعضای هیات تحریریه


مرتضی قائمی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا همدان

زبان و ادبیات عربی

  • m.ghaemibasu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی نظری استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

زبان و ادبیات عربی

  • nazari.alu.ac.ir
  • h-index: 1

اعضای هیات تحریریه


زهره اخوان مقدم دانشیار علوم قرآن وحدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

علوم قرآن و حدیث

اعضای هیات تحریریه


رضا امانی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

زبان و ادبیات عرب

  • amaniquran.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسین تک تبار فیروزجائی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات دانشگاه قم

زبان و ادبیات عربی

  • h.taktabaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


علی حاجی خانی دانشیارعلوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس

علوم قرآن و حدیث

  • ali.hajikhanimodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محسن دیمه کار گراب دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

علوم قرآن و حدیث

  • mdeymekargmail.com

اعضای هیات تحریریه


امیر مقدم متقی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد

زبان و ادبیات عرب

اعضای هیات تحریریه


علیرضا نظری دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

زبان و ادبیات عرب

کارشناس نشریه


شادی حسنلو کارشناس فناوری و اطلاعات دانشکده علوم قرآنی خوی

  • hassanlou.shadigmil.com

ویراستار انگلیسی


بهلول سلمانی استادیار مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

مترجمی زبان انگلیسی

  • salmani.bgmail.com

ویراستار


رستم امانی آستمال عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تبریز.

ویراستار


الهه وحیدی دانشگاه آزاد اسلامی

زبان و ادبیات فارسی

  • st.e_vahidiriau.ac.ir